Ochrana osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás tímto seznámit se zásadami zpracování osobních údajů naší společnosti – VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., se sídlem: Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 25877933, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2485.

Společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. prohlašuje, že má při své podnikatelské činnosti postavení správce (osobních údajů) ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), kdy tyto osobní údaje shromažďuje, ukládá, resp. též jinak využívá, a to pro dále definované účely. Společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. dále prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů postupuje dle příslušných právních předpisů, zejména dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely:

 • plnění smlouvy, sjednávání smlouvy
 • plnění právních povinností (např. plnění povinností dle účetních a daňových předpisů)
 • zasílání obchodních sdělení (např. nabízení výrobků a služeb prostřednictvím e-mailové zprávy)
 • ochrana oprávněných zájmů správce (např. ochrana majetku při kontrole osob před vstupem do výrobního areálu)
ÚDAJ:ÚČEL ZPRACOVÁVÁNÍ:
Jméno, příjmení:plnění smlouvy, sjednávání smlouvy
plnění právních povinností
zasílání obchodních sdělení
ochrana oprávněných zájmů správce
IČ, DIČ, údaje o registraci ve veřejných či jiných rejstřícíchplnění smlouvy, sjednávání smlouvy
plnění právních povinností
Kontaktní údaje (adresa pro doručování, telefonní číslo, email apod.)plnění smlouvy, sjednávání smlouvy
plnění právních povinností
zasílání obchodních sdělení
ochrana oprávněných zájmů správce
Bankovní spojení:plnění smlouvy, sjednávání smlouvy
plnění právních povinností

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje jsou poskytovány pověřeným zaměstnancům společnosti VÍTKOVICE GEARWORKS a.s., případně jiným oprávněným subjektům (např. externím poradcům pro účetní či daňové účely), a to výhradně v rozsahu nezbytném pro realizaci jednotlivých účelů zpracování osobních údajů a na základě řádného právního důvodu.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu určenou v souladu s příslušnými právními předpisy takto:

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ:DOBA UCHOVÁNÍ:
Plnění smlouvy, sjednávání smlouvypo dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od jeho ukončení
Plnění právních povinnostípo dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělenípo dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, resp. po jinou dobu určenou dle příslušných právních předpisů (společnost VÍTKOVICE GEARWORKS a.s. je oprávněna § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, využívat elektronický kontakt pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se jejích vlastních obdobných výrobků nebo služeb v případě, že jste zasílání takových sdělení neodmítli)
Ochrana oprávněných zájmů správce:po dobu trvání oprávněného zájmu

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má dle čl. 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) právo:

 • být informován o zpracování svých osobních údajů
 • na přístup k osobním údajům
 • na opravu, resp. doplnění
 • na výmaz
 • na omezení zpracování
 • na přenositelnost údajů
 • vznést námitku
 • nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky
 • podat stížnost u dozorového orgánu

Dozorový orgán

Dozorovým orgánem na úseku ochrany osobních údajů je:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz